Quạt cây đứng công nghiệp chống cháy chống nổ Hiroko FB-500 (BTS-500) HASOCO