Đèn Vijalight VIJA 218 GSM báo hiệu trên bờ luồng thủy nội địa – 0962.751.925