Đèn ray nam châm kết hợp tán quang cỡ ray 35 HASOCO